【THIRD STAGE】Hey, 'It's Raining Because I'm Thinking of You' 一首感染力超强的《下雨了是我在想你》献上! | 创造营 CHUANG2021

创造营 CHUANG2021

2M มุมมอง184

  CHUANG 2021, produced by Tencent Video, is a variety show of an international boy group formation. It is dedicated to fully showing the stage performance, vigour and persistence of youngsters of new times. Nearly a hundred boys from various countries, agencies and colleges, with the help of outstanding seniors, will be together to make cultural and professional exchanges, improve themselves by rising to the challenge, explore their true self and chase their dreams zealously.
  《创造营2021》是由腾讯视频出品的国际青年文化交流男团成长综艺,致力于充分展现新时代国际青年人的音乐舞台表现力、青春活力和拼搏向上力。节目召集来自不同国家、不同经纪公司和院校的近百名学员,在多位榜样前辈的引领、助力、陪伴下一同进行文化与专业交流、打破重组迎接挑战,一同探索真我热血追梦。
  Subscribe: bit.ly/CHUANG2021
  Watch Full EPs on WeTV: bit.ly/Chuang2021
  🔥Performance
  First Performance 学员首秀舞台☞bit.ly/3c5024Q
  First Public Performance 第一次公演舞台☞bit.ly/3e7PAMw
  First Public Performance Focus Cam 第一次公演舞台直拍 ☞bit.ly/3v1TFYP
  Theme Song Focus Cam 主题曲直拍 ☞bit.ly/3lfN1cX
  Second Public Performance 第二次公演舞台☞bit.ly/2PfC0wm
  Second Public Performance Focus Cam 第二次公演舞台直拍 ☞bit.ly/3u1Ko1n
  ⚡️The Spin-off of CHUANG 2021 创造营2021衍生节目
  [Are You A Werewolf 营人进入异次元会变成笨蛋吗]☞bit.ly/3rvXaUQ
  [Lost In Comments Live 首秀副本]☞bit.ly/2Oky8cO
  [CHUANG Vlog 大岛日记]☞bit.ly/30eoHOL
  [Filming Set Diary 片场日记]☞bit.ly/3qrwUtP
  [Practice Video 练习室版舞蹈] ☞bit.ly/3kM90b3
  [All Star Rating 评级全纪录]☞bit.ly/3e9kDYn
  ✿More about CHUANG 2021
  Facebook: CHUANG2021official/
  Instagram: chuang_official
  Twitter: CHUANG_Official
  ✿More Fantastic Shows
  [Produce 101 China]☞ bit.ly/2HlTVdr
  [Produce Camp 2019]☞bit.ly/325caNQ
  [CHUANG 2020]☞bit.ly/2MxCUmt
  🔒Official Channel We TV Subscribe it Now
  ☞ 腾讯视频: bit.ly/wetvnew
  ☞ 创造营 CHUANG2021: bit.ly/CHUANG2021
  ☞ 腾讯动漫:bit.ly/wetvanime
  ☞ 腾讯视频热播综艺: bit.ly/wetvshow
  ☞ 腾讯视频华语经典剧场: bit.ly/wetvdrama
  WeTV 台灣: bit.ly/wetvtw
  ☞ WeTV Thailand: bit.ly/wetvthaisub
  ☞ WeTV Indonesia: bit.ly/wetvinsub
  ☞ WeTV Vietnam: bit.ly/wetvvisub
  ☞ WeTV English: bit.ly/wetveng
  ☞ WeTV Arabic: bit.ly/wetvarab
  ☞ WeTV Spanish: bit.ly/wetvesp
  ☞ WeTV Korea: bit.ly/wetvkr
  ☞ WeTV Turkish: bit.ly/wetvtur
  ☞ WeTV Russian: bit.ly/wetvrus
  ☞ WeTV Portuguese: bit.ly/wetvpt-br
  ☞ WeTV Japan: bit.ly/wetvjapan
  #CHUANG2021 #创造营2021 #WeTV #腾讯视频 #Tencentvideo

  เผยแพร่เมื่อ หลายเดือนก่อน

  ความคิดเห็น

  1. Ke Ting Toh

   林墨太绝了

  2. Thảo Nguyễn

   nene is so pretty

  3. Alexandria Jasmin Aquino

   Guys, is this in Spotify!? I'm trying to find it but I don't think it's here 😭

  4. iamross_

   Lyrics-Pinyin nǐ céng shūo tiān tū rán xià yǔ shì wǒ zài xiǎng nǐ yí hàn cang jìn yǎn dǐ róng jìn le yǔ lǐ nǐ qīng lěng de húi yīng mò shēng yǒu shú xī yǔ lùo de hǎo ān jìng yù yán yòu zhǐ de wǒ mén bǎo chí zhe jù lí xiǎo xīn yì yì wéi xì wú shēng de mò qì lián yǎn shén de húi bì dōu xiǎn dé kè yì yī qiè bù yán ér yù nǐ shì cì zài wǒ xīn tóu lǐ de zhēn xiǎng nǐ yī cì jìu wǎng lǐ jìn yī cùn yě xiǎng cóng guān yú nǐ de yī qiè tūo shēn kě xiǎng niàn jiàn féng chā zhēn céng jīng yōng yǒu bǐ ài ér bù dé gēng cán rěn tiān tū rán xià qǐ yǔ shì wǒ zài xiǎng nǐ nà yáo huàng de fēng líng ràng húi yì qīn xí yě xǔ zài cì xiàng yù yī qiè dōu yǐ gūi líng dāng rán zhè yě zhǐ shì yě xǔ nǐ shì cì zài wǒ xīn tóu lǐ de zhēn xiǎng nǐ yī cì jìu wǎng lǐ jìn yī cùn yě xiǎng cóng guān yú nǐ de yī qiè tūo shēn kě xiǎng niàn jiàn féng chā zhēn céng jīng yōng yǒu bǐ ài ér bù dé gēng cán rěn wo~ nǐ shì cì zài wǒ xīn tóu lǐ de zhēn xiǎng nǐ yī cì jìu wǎng lǐ jìn yī cùn yě xiǎng cóng guān yú nǐ de yī qiè tūo shēn kě xiǎng niàn jiàn féng chā zhēn céng jīng yōng yǒu bǐ ài ér bù dé gēng cán rěn guài wǒ jiǎ zhuāng sǎ tūo bù gòu tǎn chéng wéi jǐ fēn tǐ miàn yào dūo yǒu fēn cùn wo~ zì qī qī rén shì wǒ de dú yǒu tiān fèn hái bǎo líu jǐ fēn tiān zhēn zhí dào chéng rèn wǒ mén yǐ bù zài shì wǒ mén xià yǔ le shei wéi nǐ chēng sǎn

  5. Alissa Maksimoff

   💜💜💜

  6. Alissa Maksimoff

   Lelush💜💜💜

  7. Joanna Rika V.

   冲2M!❤️

  8. Alliya See

   Где лилуш там много просмотров

  9. superb fls

   墨墨好想你

  10. janjung naja

   Nene's performance on stage is very good, singing good, inner 100%.

  11. GSN

   😊😊😊😊😊

  12. faii Piyathida

   Loading to 2M 😍

  13. j neez

   ดูเสตจนี้ครั้งแรกคือน้ำตาจะไหล คือเสียงร้องเอย ดนตรี สีหน้าคนร้องเพลง คือมันเข้ากันสุดๆน้ำตาจะไหล

  14. thuy dung pham

   Lin mo😙

  15. annieeggg

   甘望星很有郭品超既感覺

  16. M

   NeNe!

  17. Monica

   Wajijiwa Please give nene stage to show everyone how amazing she is.

  18. Yuan Ting

   2:13 甘望星这句唱得好好听😭💕

  19. Ida 1717

   墨墨

  20. Phi Phụng

   I cry everytime I watch this video :(((((

  21. goose9395

   Gan Wangxing's voice is not perfect (yet) but it has something that makes me want to hear it more and more. I wish he will continue as a singer.

  22. Molly Win

   Lelush is singing not too bad here)

  23. 蔚蓝天空

   林墨好棒!!!

  24. Rattanakorn Khantachan

   Nene💕

  25. 갓세븐최고 !

   • 《下雨了是我在想你》 • Nǐ céng shuō tiān túrán xià yǔ shì wǒ zài xiǎng nǐ yíhàn cáng jìn yǎndǐ róng jìnle yǔ lǐ nǐ qīnglěng de huíyīng mòshēng yòu shúxī yǔ luò de hǎo ānjìng yù yán yòu zhǐ de wǒmen bǎochízhe jùlí xiǎoxīnyìyì wéixì wúshēng de mòqì lián yǎnshén de huíbì dōu xiǎndé kèyì yīqiè bù yán ér yù nǐ shì cì zài wǒ xīntóu li de zhēn xiǎng nǐ yīcì jiù wǎng lǐ jìn yīcùn yě xiǎng cóng guānyú nǐ de yīqiè tuōshēn kě xiǎngniàn jiànfèngchāzhēn céngjīng yǒngyǒu bǐ ài ér bùdé gèng cánrěn tiān túrán xià qǐ yǔ shì wǒ zài xiǎng nǐ nà yáohuàng de fēnglíng ràng huíyì qīnxí yěxǔ zàicì xiāngyù yīqiè dōu yǐ guī líng dāngrán zhè yě zhǐshì yěxǔ nǐ shì cì zài wǒ xīntóu li de zhēn xiǎng nǐ yīcì jiù wǎng lǐ jìn yīcùn yě xiǎng cóng guānyú nǐ de yīqiè tuōshēn kě xiǎngniàn jiànfèngchāzhēn céngjīng yǒngyǒu bǐ ài ér bùdé gèng cánrěn ō ~ nǐ shì cì zài wǒ xīntóu li de zhēn xiǎng nǐ yīcì jiù wǎng lǐ jìn yīcùn yě xiǎng cóng guānyú nǐ de yīqiè tuōshēn kě xiǎngniàn jiànfèngchāzhēn céngjīng yǒngyǒu bǐ ài ér bùdé gèng cánrěn guàiwǒ jiǎzhuāng sǎtuō bùgòu tǎnchéng wèi jǐ fēn tǐmiàn yào duō yǒu fèn cùn zìqīqīrén shì wǒ de dú yǒu tiān fèn hái bǎoliú jǐ fēn tiānzhēn zhídào chéngrèn wǒmen yǐ bù zài shì wǒmen xià yǔle shéi wèi nǐ chēng sǎn

  26. jiasai

   第一次听,觉得林墨的嗓唱腔好像有点不适合。。但听了第几次,觉得是林墨这唱腔carry了整首歌,因为感情丰富,很对的感觉,天衣无缝。

  27. Golden Orbit

   Lelush 😍🥺

  28. Да Же

   Я не понимаю о чем поётся, но я заплакала.

  29. Kdnzjj Xhdji

   ฟีลแบบทุกคนเคยมีความรักกับเนเน่แล้วหลินโม่ตามหาเนเน่แต่ไม่พบจนสุดท้ายได้รู้ว่าเนเน่รักกับคนอื่นไปแล้วแส้วววว

  30. emma

   he yifan and nene voice really SUIT this song!!

  31. p x

   มูฟออนไม่ได้จริงๆ สเตจนี้คือฟังเเล้วใจเจ้บ คิดถึงจังทุกคนจัง🤧💗

  32. Alissa Maksimoff

   💜💜💜

  33. Alissa Maksimoff

   Lelush💜💜💜

  34. Charlotte D

   Linmo 😭😭😭💔

  35. ราชาวดี อนัตตา

   I​ love​ this​ performance.​ Listening&watching ​ it​ for​ many​ time.

  36. GSN

   😍😍😍😍😍

  37. thao huynh

   Lelush looks like the main visual of this stage, i concentrate on him only.

  38. Clarrisa Renya

   加入时,他们非常兼容

  39. Ngọc Đào

   The song was very good but the main vocalists did not choose this song

  40. Aire Mo

   ชื่,นางบวคำ,นามสะกุนพิพาสา,mei,เปันค่นลาว,ยู้เมิ่องขวา,แขวงผ์้งสาลืเปันค่นลาว

  41. KC _13

   I love Yifan voice, and I love the combination of Nene and Linmo's voice it's so beautiful

  42. Chomphunut Romyen

   Which episode is this?

   1. I'm so Stupid

    8

  43. Esther James

   3:03 nene 3:31

  44. Quỳnh Như

   Nhậm Dận Bồng đẹp trai quá à

  45. Maslinah Voo

   ❤️❤️❤️

  46. pharmpinn

   Beautiful song. Can't get rid of from my list.

  47. Richel

   星星帅拉了!!!

  48. TuM Dominic

   2 m Go Go

  49. Silent Song - 宋亚轩 - Tống Á Hiên

   林墨 ! ! 林墨

  50. Valeria

   NENE!!!

  51. Soyoung Kang 강소영

   3:34 that got me in tears mannn like it’s like nene and linmo tried to run to each other but it was like they were just souls

  52. WangTa officail

   Lover.​ Linmo💯❤️👍

  53. 洪Jenny

   作曲的是凡宇啊~❤️❤️❤️

  54. Marie Marie

   He Yifan is definitely one of the best vocalist this season and it sucks he didn’t get enough airtime. His voice caught my attention when he sang the R&B version of the Chuang theme song.

  55. วราชัย โกมล

   Omg nene miss you

  56. Olivia

   Lin Mo's voice and facial expressions legit brought tears to my eyes, I can feel his heart shattering

  57. Linh Lê Phương

   omg, sb tell me his name 4:23 plss.

   1. blankblank blank

    lelush & ren yinpeng

  58. 柒柒

   好偶像剧噢!好听到起鸡皮疙瘩了😍

  59. Mi Ra

   Лелуш😍

  60. GSN

   😊😊😊😊😊

  61. OhmToey First

   why i cry? i dont even understand the song kkk

   1. Soyoung Kang 강소영

    I think the story is mainly about Lin Mo’s and Nene’s Relationship. They were a couple but they broke up, but they still miss each other even though it was raining. But they know they can never be together again. So when Lin Mo tried to hug Nene, she ran away as she was just a soul that he was seeing, and when they wanted to hold their hands, they know that they can’t. They have to accept that they can never go back to how they were back then. So he let Gan Wanxing take care of her as he loved her as well. So he held the umbrella for her at the end as he was the guy that loved her the most while lin mo wasn’t there. So Lin mo left her to be with Wanxing

  62. Jang Kim

   Linmoooo

  63. วริยา ภูต้อม

   Nene is very cute.

  64. Гуленька

   If be honest... All this situation with Lelush shows me how are incredible Chinese people! I mean all of you support so much guy who really not interested in dreams of millions... And you support him, try to help him! It's incredible. Actually all that situation with Lelush represent how people from China is really cool, respectful, nice and amazing

   1. Alice

    @Snickers nickers He wasn’t forced lol, nobody can force nobody. He wanted to come to this show for some experience just not debut, he just didn’t expect he will become famous and stay so long in the show. He made friends and he’s now really active on Chinese social media talking to all his fans. Doing live to talk to his fans, film advert and on magazines as well, you can find all that in his interview.

   2. Snickers nickers

    He literally DIDNT want to be part of this at all but he was forced to...

   3. Гуленька

    I meant team members... Not fanats😉

   4. y ou

    @Michele Miura His Chinese fans just want him to stay longer on the show in order to gain fame, and they don't want him to debut. Voting stopped after the third round of ranking. In the final, his ranking dropped from tenth to seventeenth.

   5. Michele Miura

    What do you mean? It’s not respectful or nice at all. He really didn’t want to be there. If people really cared about how he felt they would have respected his decision

  65. rawand nassar

   The intro y'all his eyes speak

  66. GSN

   😊😊😊😊😊

  67. star chen

   何屹繁唱的真的很好,可惜part太少了

  68. ianian s

   林墨的聲音好好聽😭

  69. 姆姆湯湯

   林墨!非常完美!

  70. renjen valenzuela

   WATCHING THIS EVERYDAY!!

  71. NaNa Lu

   好好聽喔 感動落淚

  72. Chinese Music Channel

   2021谁在听?👌👇

  73. coco Anougme

   I think the part of LINMO is the one that kills me the most. The infectious power is the best.

  74. Sarah Onukaogu

   He Yifan vocal legend, I love his voice 🔥

  75. Ɍɇm_ǤȺȼħȺŦᵾƀɇ

   А за что дизы? 😂

  76. Xuejiao Cui

   林墨真是没谈过恋爱的小屁孩,哈哈,这个戏太难演了!!!

  77. Radhika Narkhede

   the atmosphere by everyone made is sad while singing and its shows emotions like real emotions and will make everyone love the song

  78. 吳小萱

   利路修營業了!!任胤蓬和甘望星唱歌進步很多!

  79. An Longmei

   林墨憑實力上來的男人!!服了服了,這劇情編的,反轉好幾次😂🤣

  80. NURUL HIDAYAH SHAMSUDDIN

   My favourite part is the ending 下雨了谁为你撑伞

  81. Heooudone Yotsavath

   🌷🌷🌷🌷🌷🌷💕⭐👑💪👍🏾👏🏽👏🏽👏🏽

  82. salome kk

   這歌好好聽 原唱是哪一個歌手? YT搜尋只有阿杜的 但不一樣啊😅😅😅

   1. salome kk

    @Toast 知道了 謝謝 @toast

   2. Joystal NA

    三公的歌都是唱的新歌 原唱就是他們

   3. Toast

    这就是原唱,歌是为他们做的

  83. Scenario

   เสียงเน่คือเข้ากับเพลงนี้มาก ช่วยทีมนี้ได้ดีมากเลย ชอบๆ ฟังละเศร้าจริง

  84. Sriayuni Ninsi

   INTO1 - LIN MO

  85. Кристина Айрапетян

   👍

  86. chacha pucha

   OMG!! Nene & Gan Wangxing 😍📌

  87. Manully Fiesta

   Lelush 💓 красив и благороден как принц кровей

  88. Elizabeth Lim

   im addicted to this song.

  89. Hana

   Lin Mo..I’m so happy you made it to the group..You are so special🥺❤️

  90. GSN

   😊😊😊😊😊

  91. y

   เหมือนซีรี่ย์เกาหลีชอบมากฮื่อออ

  92. Kamolwan Mongkolpanya

   ท่อนเนเน่ร้องคือเจ็บ ทรมาณมากจริงๆ อยากฟังเนเน่ร้องเพลงเศร้าเต็มๆ สงสัยน้ำตาท่วมแน่ๆ T^T

  93. Алексей Колчанов

   Давно, еффект Барбары Стрейзанд так не выстреливал

  94. Elisha Tamang

   Nene is so cute 😍😍

  95. Mint旻 Hsu

   不知道为什么觉得这首歌很好听

  96. NURUL HIDAYAH SHAMSUDDIN

   cannot move on from chuang 2021 becuase this show is too good ;(

  97. Vanlalhmangaihi

   They all have a great vocal, but Gan Wangxing and Lelush were so improve, that's what I can't help but noticed

  98. Belle N

   This song made me a fan of Lin Mo :D I'm so happy he debuted and got into top 11 :D

  99. Melody Wolf

   I never thought I would watch a Chinese TV-show because they are usually so weird. And then a joke of destiny has happened - a Russian boy who never wanted to be a star. I started to watch Chuang 2021 only because of Lelush. And what's the hell? How did I manage to watch all the episodes till the debut?😄There are so many good and talented boys, I don't know why exactly Lelush is so attractive. Even when he just wants to stay in the shadow he basically attracts more attention than the others.

   1. cy c

    First of all thank you for being openminded enough to keep watching, second of all chinese tv shows havent been weird for a long time, and even so its their culture, so respect that. There are many good chinese dramas and tv shows and even better than what we get from other countries.

  100. Yiqing Wang

   我觉得这组最好了!林墨和甘望星感觉都丑帅丑帅的